Registrer Produkt

Ved å registrere produktet ditt på nettet kan du forlenge garantitiden. Garantien dekker alle produksjons- og materialfeil (unntatt myke deler) som avdekkes på kjøpsdatoen eller som oppstår innen et bestemt tidsrom fra kjøpsdatoen.

Always with you

Swandoo GmbH © 2023
Landstrasser Hauptstrasse 71/101
1030 Vienna
Austria