Influencer Giveaway Terms and Conditions

Ważne przez: 14 lutego do 20 lutego 2022 r.

Poniższe warunki ("T&C") regulują warunki uczestnictwa w rozdanie w mediach społecznościowych ("Influencer Giveaway 2022") i zawierają istotne informacje dotyczące ochrony danych osobowych w tym kontekście. Rozdanie odbywa się na Instagramie i jest organizowany przez Swandoo GmbH, Reisnerstraße 55-57, Top B3, 1030 Wiedeń, Austria ("Swandoo" lub "my"). Biorąc udział w Rozdanie, użytkownik potwierdza, że przeczytał i akceptuje niniejsze OWH.

 

§ 1. Participation
 1. Participation in the Competition is free of charge and independent of any purchase of goods or services.
 2. Do udziału w rozdanie uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne powyżej osiemnastego roku życia (18), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnictwo jest jednak ograniczone do mieszkańców Polski, Niemiec i Austrii.
 3. Wszystkie osoby, które śledzą @swandoo, @tamila_mariak i @igor_mariak na Instagramie, polubią i skomentują posty konkursowe influencerów w określonym czasie, zostaną uznane za uczestników rozdanie.
 4. Employees and other staff members of Swandoo, its subsidiaries, and associate companies as well as third companies being involved in the organization and execution of this Competition, shall not be eligible to participate. The same shall apply to all persons being related to or living in cohabitation or shared accommodation with the persons mentioned above.
 5. Submitting entries repeatedly by commenting several times, wherefore one (1) person acquires multiple winning chances, shall be expressly allowed.
 6. Swandoo zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Rozdanie uczestników postępujących niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to w szczególności uczestników składających fałszywe oświadczenia lub używających niedozwolonych pomocy lub w inny sposób uzyskujących korzyści poprzez manipulację, na przykład poprzez użycie automatycznych skryptów lub narzędzi hakerskich. W takich przypadkach, jeśli będzie to konieczne, nagroda może zostać konsekwentnie odrzucona lub odebrana. Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie prawne do udziału w Rozdanie.

 

§ 2. Procedure

 1. Wszyscy uczestnicy mają szansę wygrać jeden (1) fotelik samochodowy Marie 3 i-Size. Zwycięzca zostanie wybrany spośród uczestników na podstawie największego zaangażowania (komentarze, udostępnienia, tagi) w określonym okresie czasu.
 2. Tylko uczestnicy, którzy śledzą strony @swanoo, @tamila_mariak i @igor_mariak na Instagramie i którzy polubili i skomentowali jeden z dwóch postów influencera promujących giveaway w określonym czasie, będą brani pod uwagę. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność i kompletność swojego zgłoszenia. Późniejsze zmiany lub prośby o zmianę nie będą brane pod uwagę. Uczestnik wyraźnie oświadcza, że nie będzie składał żadnych fałszywych oświadczeń dotyczących jego osoby.
 3. W Rozdanie będzie można wziąć udział od 14 lutego 2022 r. od godz. 10.00 do 20 lutego 2022 r. do godz. 22.00. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury wybrane przez Swandoo w dniu 21 lutego 2022 roku. Zgłoszenia po upływie podanego terminu nie będą brane pod uwagę.
 4. Po zakończeniu okresu uczestnictwa określonego w § 2. (3) i wyłonieniu zwycięzcy, zostanie on poinformowany o tym fakcie poprzez bezpośrednią wiadomość na Instagramie. W tej wiadomości zwycięzca zostanie poproszony o wysłanie wiadomości e-mail z imieniem i nazwiskiem oraz adresem pocztowym w ciągu trzech (3) dni na wskazany adres e-mail. Nagrody zostaną wysłane na adresy e-mail lub adresy pocztowe podane w ten sposób przez zwycięzcę w ciągu dwudziestu jeden (21) dni.
 5. Po upływie terminu trzech (3) dni na wysłanie do nas wiadomości e-mail zgodnie z § 2. (3), dany zwycięzca nie jest już uprawniony do odbioru nagrody, chyba że w odpowiednim czasie przedstawi wystarczający dowód na to, że opóźnienie nie wynika z jego winy. To samo dotyczy sytuacji, w której nagroda nie może zostać dostarczona z powodu podania błędnych informacji przez danego zwycięzcę lub w podobnych przypadkach niezawinionych przez nas. W takich przypadkach, Swandoo zastrzega sobie prawo do wyłonienia nowego zwycięzcy, jednakże nie jesteśmy zobowiązani do dalszego badania sprawy ani podejmowania jakichkolwiek działań.
 6. Zamiana nagród na gotówkę nie jest możliwa. Jeśli produkt nie jest dostępny, z jakiegokolwiek powodu, Swandoo zastrzega sobie prawo do przyznania równoważnej nagrody zastępczej.
 7. During the time in which the Competition is being held, Swandoo will not provide any information on its progress or the participation of individual participants.

 

§ 3. Data protection

 1. Dane przekazywane w komentarzach na stronie Swandoo na Instagramie będą traktowane przez Swandoo jako poufne, nie będą przekazywane osobom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszych OWU, tj. w celu przeprowadzenia Rozdanie, a w szczególności w celu dystrybucji nagród. Dotyczy to tym bardziej danych osobowych przekazanych Swandoo drogą mailową w celu uzyskania nagrody w Rozdanie, gdyż dane te nie są publicznie dostępne na Instagramie.
 2. Should Swandoo engage any natural or legal person other than its employees in order to gain support regarding the execution of the Competition, they will be considered data processors of Swandoo if they need to process any of your personal data. Therefore, Swandoo will contractually ensure that they are expressly bound by our instructions and comply with all data protection requirements.
 3. Podstawą prawną operacji przetwarzania danych w kontekście Rozdanie jest konieczność wykonania umowy zgodnie z art. 6 par. 6 par. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych ("GDPR"). Każde takie przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się przy ścisłym przestrzeganiu wymogów GDPR. W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu ochrony danych przez Swandoo, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności pod adresem https://swandoo.com/privacy-policy/. Przepisy te stosuje się odpowiednio, w szczególności w odniesieniu do punktu 6. (prawa osób, których dane dotyczą), pkt 7. (bezpieczeństwo danych; usuwanie danych) oraz punktu 13. (prawo do odwołania). Pytania, wiadomości lub wnioski dotyczące ochrony danych należy kierować na adres kontaktowy wskazany w § 6.
 4. As long as there is no legal obligation to keep them stored for longer periods, Swandoo will ensure to erase all personal data collected and processed for the execution of the Competition as soon as the Competition has ended and the prizes have been distributed.

 

§ 4.Liability

 1. Swandoo ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez uczestników tylko wtedy, gdy dana szkoda została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania przez Swandoo, jej przedstawicieli prawnych lub zastępców.
 2. Dostępność i funkcjonalność Rozdanie nie może być zagwarantowana w sposób ciągły pod względem czasowym i przestrzennym, jednakże Swandoo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezproblemowy przebieg procesu w każdym momencie. W tym kontekście, Swandoo nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami, opóźnieniami lub przerwami w transmisji danych, awariami sprzętu technicznego, utratą lub usunięciem danych i wirusami. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualną niemożność uczestnictwa z powodów technicznych lub odwołania Rozdanie zgodnie z § 5. (1). To samo odnosi się do błędnych opisów.
 3. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy w żadnym wypadku szkód wynikających z naruszenia życia, ciała lub zdrowia. Każde naruszenie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z GDPR (por. § 3.), które można przypisać Swandoo, podlega wyłącznie postanowieniom części VIII GDPR dotyczącym środków zaradczych, odpowiedzialności i kar.

 

§ 5.Miscellaneous

 1. Swandoo zastrzega sobie prawo do odwołania Rozdanie lub zmiany go zgodnie z niniejszym regulaminem w przypadku katastrofy, wojny, niepokojów społecznych lub wojskowych, rzeczywistego lub przewidywanego naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów, lub jakiegokolwiek innego zdarzenia, które jest poza naszą kontrolą, bez wcześniejszego powiadomienia. W szczególności, Rozdaniemoże zostać przedwcześnie odwołany, jeśli nie będzie można zagwarantować jego prawidłowego przeprowadzenia z przyczyn technicznych lub prawnych. To samo odnosi się do wszystkich przypadków i przyczyn uniemożliwiających Swandoo prawidłowe przeprowadzenie Rozdanie lub jeśli wydaje się, że fair play zostało naruszone.
 2. Should individual provisions of these T&C be or become invalid or void, the validity of the remaining provisions shall not be affected.
 3. These T&C shall be governed by Austrian law under the exclusion of the reference provisions of Austrian private international law. However, the statutory provisions limiting the choice of law with respect to natural persons for whom the purchase of our products cannot be attributed to their professional or commercial activity (consumers) shall remain unaffected. In particular, the customer having a claim under these T&C shall regardless of the choice of law be in accordance with Art. 6 para. 2 of Regulation (EC) No. 593/2008 (Rome I Regulation) entitled to invoke the mandatory protection of the law which would be applicable without such choice.
 4. Redress through the courts of law shall be excluded.
 5. Niniejszy Rozdanie nie ma żadnego związku z Instagramem i nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez Instagram. Instagram w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Rozdanie. Odbiorcą wszystkich informacji, które może przekazać uczestnik, nie jest Instagram, lecz Swandoo. Informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Rozdanie. Jednakże, Instagram będzie miał dostęp do informacji publicznie udostępnianych w sieci, w szczególności do faktu, że użytkownik - jako właściciel danego profilu na Instagramie - skomentował stronę Swandoo na Instagramie, jak również do treści tego / tych komentarzy.

 

§ 6.Contact details

Rozdanie jest organizowany przez Swandoo GmbH.

If you have any questions within that context, please use the following contact address to get in touch with us:

Swandoo GmbH
Reisnerstraße 55-57, Top B3
1030 Wiedeń
Austria
Email: hello@swandoo.com

Subskrybuj się do naszego newslettera i bądź z nami w kontakcie!

Swandoo GmbH © 2024
Landstrasser Hauptstrasse 71/3/101
1030 Wiedeń
Austria