Zasady i warunki - Retailer Giveaway

Retailer Giveaway October 2021

Ważne przez: 17 październik. - 30 październik. 2021

Poniższe zasady i warunki ("OWU") regulują warunki uczestnictwa w konkursie ("PL Retailer Giveaway October 2021") prowadzonym na naszej stronie internetowej (www.swandoo.com) i połączonym z Facebookiem i Instagramem. Konkurs jest organizowany przez Swandoo GmbH, Reisnerstraße 55-57, Top B3, 1030 Vienna, Austria ("Swandoo" lub "my") i dostarcza odpowiednich informacji na temat ochrony danych osobowych w tym kontekście. Biorąc udział w Konkursie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWU i akceptuje je.

§1 UCZESTNICTWO

(1) Udział w Konkursie jest bezpłatny i niezależny od jakiegokolwiek zakupu towarów lub usług.
(2) Prawo do udziału w Konkursie mają wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście (18) lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w Konkursie jest jednak ograniczony do mieszkańców Polski.
(3) Wszystkie osoby, które śledzą stronę Swandoo Polska na Facebooku oraz polubią i skomentują post konkursowy na stronie Swandoo Polska na Facebooku w określonym czasie, będą uważane za uczestników konkursu.
(4) Pracownicy i inni członkowie personelu Swandoo, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, a także firm trzecich zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie tego Konkursu, nie są uprawnieni do udziału w konkursie. To samo dotyczy wszystkich osób spokrewnionych lub mieszkających w konkubinacie lub we wspólnym mieszkaniu z wyżej wymienionymi osobami.
(5) Wielokrotne zgłaszanie prac poprzez wielokrotne komentowanie, w wyniku czego jedna (1) osoba zyskuje wielokrotne szanse na wygraną, jest wyraźnie dozwolone.
(6) Swandoo zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu uczestników postępujących niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to w szczególności uczestników składających fałszywe oświadczenia lub używających niedozwolonych pomocy lub w inny sposób uzyskujących korzyści poprzez manipulację, na przykład poprzez użycie automatycznych skryptów lub narzędzi hakerskich. W takich przypadkach, jeśli będzie to konieczne, nagroda może zostać konsekwentnie odrzucona lub odebrana. Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie prawne do udziału w Konkursie.

§2 Procedura

(1) Wszyscy uczestnicy mają szansę wygrać jeden (1) voucher o wartości 450,- PLN do zrealizowania w sklepie internetowym XLAND lub w jednym z salonów XLAND w Polsce. Voucher jest ważny na wszystkie produkty z wyłączeniem fotelików samochodowych. Jeśli zwycięzca zdecyduje się zrealizować swój bon na produkt Swandoo, kwota ta wzrośnie o 200,- PLN do łącznej wysokości 650,- PLN.
(2) Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród uczestników, którzy śledzą stronę Swandoo PL na Facebooku, polubili i zamieścili komentarz pod zaproszeniem do udziału w formie postu konkursowego Swandoo w określonym terminie. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność swojego zgłoszenia. Późniejsze zmiany lub prośby o zmianę nie mogą być brane pod uwagę. Uczestnik wyraźnie oświadcza, że nie będzie składał żadnych fałszywych oświadczeń dotyczących jego osoby.
(3) W Konkursie będzie można wziąć udział od 07 października 2021 r., godz. 11:00 CET, do 13 października 2021 r., godz. 23:00 CET. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez panel sędziowski powołany przez Swandoo.
(4) Po zakończeniu okresu uczestnictwa, o którym mowa w § 2. (3) i wyłonieniu zwycięzcy, zostanie on poinformowany o tym fakcie poprzez bezpośrednią wiadomość na Facebooku. W tej wiadomości zwycięzca zostanie poproszony o wysłanie wiadomości e-mail z imieniem i nazwiskiem oraz adresem pocztowym w ciągu trzech (3) dni na wskazany adres e-mail. Nagrody zostaną wysłane na adresy e-mail lub adresy pocztowe podane w ten sposób przez zwycięzców w ciągu czternastu (14) dni.
(5) Po upływie terminu trzech (3) dni na wysłanie do nas wiadomości e-mail zgodnie z § 2. (3), dany zwycięzca nie jest już uprawniony do odbioru nagrody, chyba że w odpowiednim czasie przedstawi wystarczający dowód na to, że opóźnienie nie wynika z jego winy. To samo dotyczy sytuacji, w której nagroda nie może zostać dostarczona z powodu podania błędnych informacji przez danego zwycięzcę lub w podobnych przypadkach niezawinionych przez nas. W takich przypadkach, Swandoo zastrzega sobie prawo do wyłonienia nowego zwycięzcy, jednakże nie jesteśmy zobowiązani do dalszego badania sprawy ani podejmowania jakichkolwiek działań.
(6) Zamiana nagród na gotówkę nie jest możliwa. Jeśli produkt nie jest dostępny, z jakiegokolwiek powodu, Swandoo zastrzega sobie prawo do przyznania równoważnej nagrody zastępczej.
(7) W czasie trwania Konkursu, Swandoo nie będzie udzielać żadnych informacji na temat jego przebiegu lub udziału poszczególnych uczestników.

§3 Ochrona danych

(1) Dane przekazane w komentarzach na stronie Swandoo na Facebooku będą traktowane przez Swandoo jako poufne, nie będą przekazywane osobom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszym Regulaminie, tj. w celu przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu dystrybucji nagród. Dotyczy to tym bardziej danych osobowych przekazanych Swandoo drogą mailową w celu uzyskania nagrody w Konkursie, gdyż dane te nie są publicznie dostępne na Facebooku.
(2) Jeśli Swandoo zaangażuje jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, inną niż jej pracownicy, w celu uzyskania wsparcia przy realizacji Konkursu, osoby te będą uważane za podmioty przetwarzające dane Swandoo, jeśli będą musiały przetwarzać jakiekolwiek dane osobowe użytkownika. W związku z tym Swandoo zapewni w umowie, że będą one wyraźnie związane naszymi instrukcjami i będą przestrzegać wszystkich wymogów ochrony danych.
(3) Podstawą prawną operacji przetwarzania danych w kontekście Konkursu jest konieczność wykonania umowy zgodnie z art. 6 par. 6 par. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych ("GDPR"). Każde takie przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się przy ścisłym przestrzeganiu wymogów GDPR. W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu ochrony danych przez Swandoo, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności pod adresem https://swandoo.com/privacy-policy/. Przepisy te stosuje się odpowiednio, w szczególności w odniesieniu do punktu 6. (prawa osób, których dane dotyczą), pkt 7. (bezpieczeństwo danych; usuwanie danych) oraz punktu 13. (prawo do odwołania). Pytania, wiadomości lub wnioski dotyczące ochrony danych należy kierować na adres kontaktowy wskazany w § 6.
(4) O ile nie ma prawnego obowiązku przechowywania ich przez dłuższy czas, Swandoo zapewni usunięcie wszystkich danych osobowych zebranych i przetwarzanych w celu realizacji Konkursu niezwłocznie po zakończeniu Konkursu i rozdaniu nagród.

§4 Odpowiedzialność

(1) Swandoo ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez uczestników tylko wtedy, gdy dana szkoda została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania przez Swandoo, jej przedstawicieli prawnych lub zastępców.
(2) Dostępność i funkcjonalność Konkursu nie może być zagwarantowana w sposób ciągły pod względem czasowym i przestrzennym, jednakże Swandoo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezproblemowy przebieg procesu w każdym momencie. W tym kontekście, Swandoo nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami, opóźnieniami lub przerwami w transmisji danych, awariami sprzętu technicznego, utratą lub usunięciem danych i wirusami. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualną niemożność uczestnictwa z powodów technicznych lub odwołania Konkursu zgodnie z § 5. (1). To samo odnosi się do błędnych opisów.
(3) Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy w żadnym wypadku szkód wynikających z naruszenia życia, ciała lub zdrowia. Każde naruszenie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z GDPR (por. § 3.), które można przypisać Swandoo, podlega wyłącznie postanowieniom części VIII GDPR dotyczącym środków zaradczych, odpowiedzialności i kar.

§5 Różnorodne

(1) Swandoo zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub zmiany go zgodnie z niniejszym regulaminem w przypadku katastrofy, wojny, niepokojów społecznych lub wojskowych, rzeczywistego lub przewidywanego naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów, lub jakiegokolwiek innego zdarzenia, które jest poza naszą kontrolą, bez wcześniejszego powiadomienia. W szczególności, Konkurs może zostać przedwcześnie odwołany, jeśli nie będzie można zagwarantować jego prawidłowego przeprowadzenia z przyczyn technicznych lub prawnych. To samo odnosi się do wszystkich przypadków i przyczyn uniemożliwiających Swandoo prawidłowe przeprowadzenie Konkursu lub jeśli wydaje się, że fair play zostało naruszone.
(2) Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych OWH są lub staną się nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.
(3) Niniejsze o.w.u. podlegają prawu austriackiemu, z wyłączeniem odesłań do przepisów austriackiego prawa prywatnego międzynarodowego. Nie narusza to jednak ustawowych przepisów ograniczających wybór prawa w stosunku do osób fizycznych, którym zakup naszych produktów nie może być przypisany do ich działalności zawodowej lub handlowej (konsumenci). W szczególności, klientowi przysługują roszczenia na podstawie niniejszych OWH, niezależnie od wyboru prawa, zgodnie z Art. 6 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 593/2008 (Rozporządzenie Rzym I) ma prawo do powołania się na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które byłyby właściwe w przypadku braku wyboru prawa.
(4) Wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
(5) Niniejszy Konkurs nie ma żadnego związku z serwisem Facebook i nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebook. W związku z tym Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Odbiorcą wszelkich informacji, jakie może przekazać uczestnik, nie jest Facebook, lecz Swandoo. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Facebook będzie miał jednak dostęp do informacji publicznie udostępnianych w sieci, w szczególności do faktu, że użytkownik - jako właściciel danego profilu na Facebooku - skomentował stronę Swandoo na Instagramie, jak również do treści tego/tych komentarza/ów.

§6 Dane kontaktowe

Konkurs jest organizowany przez firmę Swandoo GmbH. W przypadku jakichkolwiek pytań w tym kontekście, prosimy o skorzystanie z poniższego adresu kontaktowego, aby się z nami skontaktować:

Swandoo GmbH
Reisnerstraße 55-57, Top B3
1030 Wiedeń
Austria
Email: hello@swandoo.com

Subskrybuj się do naszego newslettera i bądź z nami w kontakcie!

Swandoo GmbH © 2024
Landstrasser Hauptstrasse 71/3/101
1030 Wiedeń
Austria