(„Polityka gwarancyjna”).

20th October 2022

Dziękujemy za zakup tego produktu i powierzenie nam swojej rodziny! Przygotowujemy nasze produkty z wielką miłością i troską. Ponieważ Twoja satysfakcja jest dla nas niezmiernie istotna, chcemy, abyś cieszył się tym produktem jak najdłużej. Zaufanie do naszej jakości i wydajności tego produktu znajduje odzwierciedlenie w poniższej polityce gwarancyjnej(„Polityka gwarancyjna”).“).

1. PRZEDMIOT NINIEJSZEJ POLITYKI GWARANCYJNEJ

 1. Swandoo GmbH, Landstrasser Hauptstrasse 71/101, 1030 Wiedeń, Austria(“Swandoo” lub „my”) jest firmą globalną specjalizującą się w opracowywaniu i dystrybucji produktów premium dla dzieci, w szczególności rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i stylem życia. Wszystkie aktualnie dostępne produkty można obejrzeć na naszej stronie internetowej swandoo.com.

 2. Oprócz gwarancji ustawowej, Swandoo zapewnia dobrowolną dożywotnią gwarancję w odniesieniu do fotelików Charlie (CRS/Fotelik dziecięcy i-Size 100-150cm), Marie (CRS/Fotelik dziecięcy i-Size 40-105cm), Albert Lite (CRS / Fotelik dziecięcy R44 40-85cm), Albert iSize (CRS/Fotelik dziecięcy i-Size 40-85cm) sprzedanych w 2020 roku przez Swandoo lub przez autoryzowanych dealerów Swandoo, które można zareklamować na warunkach określonych w niniejszej Polityce gwarancyjnej. Staramy się objąć naszą gwarancją jak najwięcej przypadków, prosząc jednocześnie o zrozumienie, że nie jesteśmy w stanie naprawić lub wymienić każdego produktu w każdym przypadku.

2. ZAKRES

 1. Zakres tej dobrowolnej dożywotniej gwarancji jest ograniczony do produktów Swandoo zakupionych za pośrednictwem Swandoo lub u autoryzowanego sprzedawcy Swandoo. Roszczenia gwarancyjne mogą być zatem rozpatrywane przez nas tylko wtedy, gdy przedstawisz nam odpowiednie dowody. W tym kontekście wystarczy przedłożyć nam kopię faktury otrzymanej w dniu zakupu. Być może uda nam się zweryfikować prawa wynikające z Twojego zakupu za pośrednictwem naszych systemów. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do przyjęcia roszczeń gwarancyjnych w przypadku zagubienia faktury. Sprzedawcy, którzy są upoważnieni do sprzedaży produktów Swandoo, są wyszczególnieni na liście i można ich znaleźć za pośrednictwem naszego lokalizatora sklepów pod adresem  swandoo.com/wheretofindus/.

 2. Dożywotnia gwarancja udzielana jest wyłącznie w odniesieniu do umów zawartych w ramach niniejszej Polityki gwarancyjnej. Produkty zakupione w ramach poprzednich przepisów gwarancyjnych nadal będą podlegać tamtym postanowieniom. Nadal więc są ważne warunki obowiązujące w momencie zawarcia danej umowy.

3. OKRES GWARANCJI

 1. Swandoo zamierza zapewnić klientom dobrowolną dożywotnią gwarancję, która jest jednak ograniczona warunkami określonymi w niniejszej Polityce gwarancyjnej.

 2. W kontekście niniejszej Polityki gwarancyjnej termin „dożywotnia” oznacza średni czas życia zakupionego produktu. Ze względu na czynniki, na które Swandoo nie ma wpływu, gwarantowany średni czas życia produktu, a tym samym okres dożywotniej gwarancji jest ograniczony do ośmiu (8) lat.

 3. Wszystkie części z tkaniny podlegają skróconemu okresowi gwarancji wynoszącemu trzy (3) lata [patrz także 5.2].

 4. Wspomniany powyżej okres ośmiu (8) i odpowiednio trzech (3) lat, na które obowiązuje gwarancja, jest uzależniony od dalszego istnienia i tożsamości własnościowej Swandoo. Roszczenie gwarancyjne wygasa w szczególności w przypadku postępowania upadłościowego wszczętego wobec firmy, jej likwidacji lub sprzedaży.

4. WARUNKI I PROCEDURA REALIZACJI ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH

Nasza dożywotnia gwarancja na oferowane produkty odzwierciedla nasze zaufanie do wysokiej jakości naszego projektu, jego inżynierii, produkcji i wydajności. Aby w razie potrzeby jak najszybciej i jak najłatwiej skorzystać z naszego serwisu gwarancyjnego, prosimy zapoznać się z poniższymi warunkami i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami:

 1. Aby móc w przyszłości dochodzić swoich roszczeń gwarancyjnych w przyszłości, pamiętaj, że należy zakupić odpowiedni produkt za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy Swandoo [patrz 2.2].

 2. Ponadto jeśli chcesz aktywować gwarancję, musisz zarejestrować nowo nabyty produkt w ciągu trzech (3) miesięcy od zakupu za pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem swandoo.com/register-product/.

 3. W przypadku chęci dochodzenia roszczeń gwarancyjnych, kiedy ujawnione zostały jakiekolwiek wady, prosimy o przedstawienie dowodu zakupu (faktury) oraz numeru seryjnego produktu znajdującego się na spodzie produktu oraz opisanie konkretnego problemu pocztą elektroniczną lub listem poleconym na adres kontaktowy wskazany w § 8.

 4. Zbadamy Twoje roszczenie gwarancyjne i przekażemy Ci instrukcje dotyczące dalszego postępowania. W ten sposób poinformujemy Cię, (i) czy musisz wysłać do nas swój produkt zgodnie z naszymi instrukcjami podanymi w tym czasie (w takim przypadku pokrywamy koszty przesyłki), (ii) czy musisz zwrócić produkt do autoryzowanego sprzedawcy Swandoo lub (iii) czy odrzucamy roszczenie gwarancyjne z określonych powodów.

 5. Jeśli jednak jednoznacznie okaże się, że naprawa wadliwego produktu nie jest możliwa, możemy poprosić Cię o jego utylizację. W takich przypadkach poprosimy Cię o przecięcie pasa bezpieczeństwa produktu, zdrapanie jego tabliczki rejestracyjnej i przesłanie nam zdjęcia jako dowodu, że produkt nie nadaje się już do użytku. Dostarczymy Ci nowy produkt niezwłocznie. Należy pamiętać, że jest to nasza oferta mająca na celu zapewnienie możliwie najszybszego rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego w opłacalny sposób, przy czym pomyślna realizacja roszczenia kończy się już na tym etapie. Nie jesteś w żaden sposób zobowiązany do samodzielnej utylizacji produktu i możesz wybrać standardowe metody postępowania opisane powyżej i poniżej.

 6. Gdy tylko my lub nasi autoryzowani sprzedawcy otrzymamy produkt, ponownie zbadamy zasadność roszczenia gwarancyjnego. W tym momencie nadal mamy prawo do odrzucenia roszczenia gwarancyjnego z określonych powodów. Jeśli uznamy Twoje roszczenie gwarancyjne za zasadne, naprawimy usterkę lub wymienimy produkt, przy czym to my ponosimy odpowiedzialność za dokonanie odpowiedniego wyboru.

 7. Jeśli chcesz, aby usterka została naprawiona przez osobę trzecią, musisz wcześniej uzyskać zgodę Swandoo. Takie zgłoszenie serwisowe można złożyć pocztą elektroniczną lub listem poleconym na adres kontaktowy wskazany w § 8. Swandoo w żadnym wypadku nie zwróci żadnych kosztów bez uprzednio udzielonej zgody.

5. ZAKRES GWARANCJI, WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA; CIĘŻAR DOWODU

 1. Dobrowolna dożywotnia gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, zaniedbaniem lub zwykłymi wypadkami wynikającymi z niedbalstwa (np. uszkodzenia spowodowane upadkiem). To wyłączenie nie ma zastosowania w przypadku wypadków samochodowych, które są objęte naszą usługą wymiany produktu. Każdy klient Swandoo, który uległ wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego zniszczony lub uszkodzony został fotelik dziecięcy Swandoo, ma możliwość uczestniczenia w naszej usłudze wymiany produktu na następujących warunkach: (i) Produkt został nabyty przez klienta z pierwszej ręki i nie został zakupiony jako przedmiot używany; (ii) klient może przedstawić oryginał faktury jako dowód zakupu; (iii) zgłoszenie w tej sprawie zostanie przesłane do Swandoo w ciągu trzydziestu (30) dni od wypadku za pomocą formularza wymiany produktu dostępnego na stronie www.swandoo.com/support/product-replacement/; (iv) Swandoo pozostaje wyraźnie uprawnione do zażądania raportu policyjnego i/lub ubezpieczeniowego w celu potwierdzenia zajścia zdarzenia; (v) Swandoo wymieni wadliwy produkt na taki sam lub podobny (np. ze względu na aktualizację produktu) rodzaj produktu, przy czym klient nie jest uprawniony do żądania określonego koloru; odszkodowanie finansowe nie jest możliwe; (vi) uszkodzony fotelin należy zwrócić do Swandoo w celu analizy wewnętrznej. Jeżeli Klient może wyrazić i wyrazi zgodę na spełnienie tych przesłanek, zgłoszenie może zostać przesłane do Swandoo na dane kontaktowe podane w § 8. Sama wymiana zostanie przeprowadzona przez autoryzowanego sprzedawcę Swandoo, u którego produkt został zakupiony [patrz 2. 2]. Odwiedź swojego sprzedawcę Swandoo po przyjęciu przez nas Twojego roszczenia w formie pisemnego zgłoszenia. To samo ogólne podejście ma zastosowanie, jeśli klient nie brał udziału w wypadku, lecz jest w stanie udowodnić, że zdarzenie miało miejsce i sam dochodzi roszczenia, przedstawiając fakturę i inne niezbędne dokumenty, jak opisano powyżej. W takim przypadku klient musi wypełnić formularz dostępny pod adresem www.swandoo.com/support/product-replacement/ i wysłać go bezpośrednio na adres hello@swandoo.com Po autoryzacji przez Swandoo i pisemnym potwierdzeniu, klient może odwiedzić swojego sprzedawcę Swandoo w celu skorzystania z usługi wymiany produktu.

 2. Dożywotnia gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne i materiałowe występujące w dniu zakupu lub pojawiające się w późniejszym czasie. Obejmuje to wady produkcyjne systemu uprzęży, z wyjątkiem wydrukowanych na niej elementów graficznych, które nadal będą objęte lokalną ustawową gwarancją. Wszystkie części z tkaniny podlegają natomiast ograniczonemu okresowi gwarancji wynoszącemu trzy (3) lata.

 3. Przez okres sześciu (6) miesięcy od daty zakupu może obowiązywać założenie, że produkt był już wadliwy w momencie zakupu, bądź że wada została spowodowana błędami przetwarzania lub innymi błędami, które można przypisać Swandoo. W tym okresie Swandoo naprawi lub wymieni wadliwe produkty, chyba że wada została w sposób oczywisty spowodowana przez Klienta [por. 5.1]. Po upływie tego określonego okresu sześciu (6) miesięcy Klient musi udowodnić, że wady nie można przypisać jego postępowaniu z produktem.

6. GWARANCJA USTAWOWA

Postanowienia dotyczące naszej dobrowolnej dożywotniej gwarancji w żadnym wypadku nie naruszają ustawowego prawa gwarancyjnego klienta, które może być wykonywane niezależnie od innych postanowień niniejszej Polityki gwarancyjnej pod następującymi warunkami:

 1. Zgodnie z Gwarancją ustawową Klient może skorzystać z uprawnienia określonego w § 6. (3) w przypadku wad fizycznych, które istnieją lub przynajmniej istniały już w momencie dostawy towaru, jak również w przypadku wad prawnych. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji wynosi dwadzieścia cztery (24) miesiące i w przypadku wad fizycznych rozpoczyna się z chwilą faktycznego odbioru towaru przez klienta. W przypadku wad prawnych decydujący jest dzień, w którym klient uświadomił sobie, że wada występuje.

 2. Klient korzysta z ustawowych praw gwarancyjnych w stosunku do autoryzowanego sprzedawcy Swandoo, od którego produkt został nabyty, a nie bezpośrednio w stosunku do Swandoo.

 3. W ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy przyjmuje się, że towar był wadliwy od samego początku. W przypadku wad prawnych decydujący jest dzień, w którym klient uświadomił sobie, że wada występuje. W ciągu pierwszych sześciu (6) miesięcy przyjmuje się, że towar był wadliwy od samego początku.

 4. W zależności od rodzaju i wagi wady Klient może wybrać, czy wadę należy naprawić (naprawa), czy też wymienić wadliwy towar (wymiana). Odstąpienie od umowy (lub obniżenie ceny) jest możliwe tylko w ramach wymogów prawnych, w szczególności, jeśli żądanie klienta nie zostanie spełnione w rozsądnym terminie, bądź jeśli naprawa lub wymiana nie są możliwe.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka gwarancyjna podlega prawu austriackiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o „Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”. Jednakże nienaruszone pozostają przepisy ustawowe ograniczające wybór prawa w stosunku do osób fizycznych, dla których zakup naszych produktów nie może być przypisany ich działalności zawodowej lub gospodarczej (konsumentów). W szczególności Klientowi, któremu przysługuje roszczenie gwarancyjne na podstawie niniejszej Polityki gwarancji, niezależnie od wyboru prawa podlegać będzie art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 593/2008 (rozporządzenie Rzym I), które uprawnia do powoływania się na obowiązkową ochronę prawa, które miałoby zastosowanie bez takiego wyboru.

 2. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej Polityki gwarancyjnej będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Wiedniu. Konsumenci w rozumieniu § 7 ust. 1 mają również możliwość wniesienia skargi do sądu właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania. Jednak w przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt w pierwszej kolejności w celu znalezienia polubownego rozwiązania.

 3. Niniejsza Polityka gwarancyjna obowiązuje wyłącznie w wersji, która występowała w momencie zakupu danego produktu [patrz także § 2. (3)]. Swandoo zastrzega sobie prawo do niewielkiej lub całkowitej zmiany niniejszej Polityki gwarancyjnej w dowolnym momencie. Taka zmiana w żadnym przypadku nie będzie miała wpływu na produkty już zakupione. W związku z tym przy każdym zakupie klient otrzyma kopię niniejszej Polityki gwarancyjnej w jej aktualnej wersji, pocztą elektroniczną lub fizycznie do ręki.

8. GWARANT; SZCZEGÓŁY DANYCH KONTAKTOWYCH

Dobrowolna dożywotnia gwarancja jest udzielana przez Swandoo GmbH i można jej żądać zgodnie z procedurą opisaną w § 4. Prosimy o przesyłanie niezbędnych zgłoszeń na następujący adres kontaktowy:

Swandoo GmbH
Nördliche Münchner Straße 47
82031 Grünwald
Niemcy
Email: hello@swandoo.com

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących konkretnego oferowanego przez nas produktu, jego instrukcji obsługi lub niniejszej Polityki gwarancyjnej, prosimy o kontakt przed użyciem produktu. Czekamy na wiadomości od Ciebie.

Z serdecznymi pozdrowieniami z Wiednia,
Twóz zespół Swandoo

Subskrybuj się do naszego newslettera i bądź z nami w kontakcie!

Always with you

Swandoo GmbH © 2023
Landstrasser Hauptstrasse 71/101
1030 Wien
Austria