("Garantiebeleid").

20th October 2022

Dank u voor de aankoop van dit product en het vertrouwen in uw gezin! Wij ontwikkelen onze producten met veel liefde en zorg. Omdat uw tevredenheid voor ons erg belangrijk is, willen wij dat u zo lang mogelijk plezier heeft van uw product. Het vertrouwen in onze eigen kwaliteit en de prestaties van dit product komt tot uiting in het volgende garantiebeleid("Garantiebeleid").“).

1. ONDERWERP VAN DIT GARANTIEBELEID

 1. Swandoo GmbH, Landstrasser Hauptstrasse 71/101, 1030 Wenen, Oostenrijk (“Swandoo” of “wij") is een wereldwijde onderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling en distributie van hoogwaardige producten voor kinderen, met name veiligheids- en lifestyle-oplossingen. Alle momenteel beschikbare producten kunnen worden bekeken via onze website swandoo.com.

 2. In aanvulling op de wettelijke garantie biedt Swandoo een vrijwillige levenslange garantie op Charlie (CRS/Kinderzitje i-Size 100-150cm), Marie (CRS/Kinderzitje i-Size 40-105cm), Albert Lite (CRS/Kinderzitje R44 40-85cm), Albert iSize (CRS/Kinderzitje i-Size 40-85cm) die in 2020 door Swandoo of door erkende Swandoo-dealers worden verkocht, en waarop aanspraak kan worden gemaakt onder de voorwaarden die in dit garantiebeleid zijn vermeld. Wij streven ernaar zoveel mogelijk gevallen onder onze garantie te dekken, maar vragen uw begrip dat wij niet in alle gevallen elk product kunnen repareren of vervangen.

2. TOEPASSINGSGEBIED

 1. De reikwijdte van deze vrijwillige levenslange garantie is beperkt tot Swandoo producten die via Swandoo of bij een erkende Swandoo dealer zijn gekocht. Garantieclaims kunnen dus alleen door ons in behandeling worden genomen, indien u hiervoor bewijs levert. In dat kader is het voldoende om ons een kopie van de op de aankoopdatum ontvangen factuur te overleggen. Mogelijk kunnen wij via onze systemen de rechtmatigheid van uw aankoop verifiëren. Wij zijn echter niet verplicht garantieclaims te accepteren als de factuur verloren is gegaan. Dealers die Swandoo producten mogen verkopen staan vermeld op en zijn te vinden via onze store locator onder swandoo.com/wheretofindus/.

 2. De levenslange garantie wordt alleen verleend met betrekking tot contracten die onder het bestaan van dit garantiebeleid zijn afgesloten. Producten die onder eerdere garantiebepalingen zijn gekocht, blijven onder die bepalingen vallen. Derhalve blijven de voorwaarden die bij het afsluiten van het betreffende contract werden toegekend van toepassing.

3. GARANTIEPERIODE

 1. Swandoo wil klanten een vrijwillige levenslange garantie bieden die echter wordt beperkt door de voorwaarden die in dit garantiebeleid worden uiteengezet.

 2. Binnen de context van dit garantiebeleid heeft de term ""levensduur"" de betekenis van de gemiddelde levensduur van het aangekochte product. Als gevolg van factoren die niet door Swandoo kunnen worden beïnvloed, is de gegarandeerde gemiddelde levensduur van het product en dus de periode van de levenslange garantie beperkt tot acht (8) jaar.

 3. Voor alle stoffen onderdelen geldt een verkorte garantieperiode van drie (3) jaar [zie ook 5.2].

 4. De bovengenoemde periode van acht (8) respectievelijk drie (3) jaar waarvoor de garantie geldt, is afhankelijk van het voortbestaan en de eigendomsidentiteit van Swandoo. In het bijzonder zal een garantieclaim niet langer bestaan in geval van een faillissementsprocedure tegen de onderneming, liquidatie van de onderneming of indien de onderneming wordt verkocht.

4. VOORWAARDEN EN PROCEDURE VOOR DE UITOEFENING VAN GARANTIECLAIMS

Onze levenslange garantie met betrekking tot onze producten weerspiegelt ons vertrouwen in de hoge kwaliteit van ons ontwerp, engineering, productie en productprestaties. Om in geval van nood zo snel en gemakkelijk mogelijk van onze garantieservice gebruik te kunnen maken, verzoeken wij u de onderstaande voorwaarden door te nemen en de desbetreffende instructies te volgen:

 1. Om in de toekomst aanspraak te kunnen maken op uw garantie dient u het betreffende product via een erkende Swandoo dealer aan te schaffen [zie 2.2].

 2. Bovendien moet u het nieuw aangeschafte product binnen drie (3) maanden na aankoop registreren via onze website onder swandoo.com/register-product/, als u uw garantie wilt activeren.

 3. Indien u in geval van een defect een beroep wilt doen op de garantie, dient u uw aankoopbewijs (factuur) en het serienummer van het product dat zich op de onderkant van het product bevindt te overleggen en een beschrijving van het specifieke probleem te geven per e-mail of aangetekende brief aan het in § 8 vermelde contactadres.

 4. Wij zullen uw garantieclaim onderzoeken en u verdere instructies geven over hoe u vervolgens te werk moet gaan. Wij zullen u dus informeren, (i) als u uw product naar ons moet opsturen volgens onze op dat moment gegeven instructies (in dat geval betalen wij voor de verzending), (ii) als u het product naar een erkende Swandoo-dealer moet terugsturen of (iii) als wij uw garantieclaim om bepaalde redenen afwijzen.

 5. Als het echter duidelijk is dat reparatie van het defecte product niet mogelijk is, kunnen wij u vragen het product zelf af te voeren. In dat geval vragen wij u de veiligheidsgordel van het product door te knippen, het registratieplaatje eraf te krabben en ons een foto te sturen als bewijs dat het product niet meer gebruikt kan worden. Wij zullen u dan onmiddellijk een nieuw product leveren. Houd er rekening mee dat dit een aanbod van ons is om uw garantieclaim zo snel en kostenefficiënt mogelijk af te handelen, waarbij de succesvolle uitvoering van uw claim al met deze stap wordt afgesloten. U bent geenszins verplicht om zelfstandig over het product te beschikken en kunt kiezen voor de standaard aanpak zoals hierboven en hieronder beschreven.

 6. Zodra wij respectievelijk onze erkende dealers het product hebben ontvangen, onderzoeken wij opnieuw de geldigheid van uw garantieclaim. Op dat moment hebben wij nog steeds het recht om uw garantieclaim om bepaalde redenen te weigeren. Indien wij uw garantieclaim geldig achten, zullen wij het defect repareren of het product vervangen, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende keuze.

 7. Indien u het defect door een derde wenst te laten repareren, dient u vooraf toestemming van Swandoo te verkrijgen. Een dergelijk serviceverzoek kan per e-mail of aangetekend schrijven worden ingediend bij het in § 8 vermelde contactadres. Swandoo zal in geen geval kosten terugbetalen zonder voorafgaande toestemming.

5. OMVANG VAN DE GARANTIE, UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN; BEWIJSLAST

 1. De vrijwillige levenslange garantie geldt niet voor normale slijtage en schade veroorzaakt door onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of gewone ongevallen door onvoorzichtigheid (bijv. valschade). Deze uitsluiting is niet van toepassing in verband met auto-ongevallen die onder onze productvervangingsdienst vallen. Elke klant van Swandoo die een auto-ongeval heeft gehad dat heeft geleid tot de vernietiging of beschadiging van een Swandoo-kinderzitje, heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan onze productvervangingsservice onder de volgende voorwaarden: (i) het product is door de klant zelf aangeschaft en niet als tweedehands artikel gekocht; (ii) de klant kan de originele factuur overleggen als bewijs van aankoop; (iii) er wordt binnen dertig (30) dagen na het ongeval een rapport over de zaak ingediend bij Swandoo door middel van het productvervangingsformulier dat beschikbaar is op www.swandoo.com/support/product-replacement/; (iv) Swandoo blijft uitdrukkelijk gerechtigd om een politie- en/of verzekeringsrapport te vragen om de zaak te valideren; (v) Swandoo zal het defecte product vervangen door hetzelfde of een soortgelijk (bijv. als gevolg van een productupdate) type product, waarbij de klant niet gerechtigd is een bepaalde kleur te eisen; geldelijke compensatie is niet mogelijk; (vi) de beschadigde stoel moet aan Swandoo worden geretourneerd voor interne analysedoeleinden. Indien de klant aan deze voorwaarden kan en wil voldoen, kan de melding bij Swandoo worden ingediend via de contactgegevens vermeld in § 8. De omruiling zelf wordt afgehandeld door de erkende Swandoo-dealer waar u het product heeft gekocht [zie 2. 2]. Ga naar uw Swandoo-dealer nadat wij uw claim schriftelijk hebben aanvaard. Dezelfde algemene aanpak geldt indien de klant niet bij het ongeval betrokken was, maar kan bewijzen dat het incident heeft plaatsgevonden en zelf de claim doet gelden door de factuur en andere benodigde documenten te overleggen zoals hierboven beschreven. In dit geval moet de klant een formulier invullen dat beschikbaar is onder www.swandoo.com/support/product-replacement/ en dit rechtstreeks naar hello@swandoo.com. sturen. Na toestemming van Swandoo en een schriftelijke bevestiging kan de klant naar zijn Swandoo-dealer gaan om gebruik te maken van de productvervangingsservice.

 2. De levenslange garantie dekt alle fabricage- en materiaalfouten die bestaan op de datum van aankoop of die zich op een later tijdstip voordoen. Dit omvat fabricagefouten in het harnassysteem, met uitzondering van het daarop gedrukte grafische materiaal, dat nog onder de plaatselijke wettelijke garantie valt. Voor alle stoffen onderdelen geldt echter een beperkte garantieperiode van drie (3) jaar.

 3. Gedurende een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van aankoop kan ervan worden uitgegaan dat het product reeds bij aankoop defect was of dat het defect is veroorzaakt door verwerkingsfouten of andere aan Swandoo toe te rekenen fouten. Binnen deze periode zal Swandoo defecte producten repareren of vervangen, tenzij het defect duidelijk door de klant is veroorzaakt [zie 5.1]. Na het verstrijken van deze termijn van zes (6) maanden dient de klant te bewijzen dat het gebrek niet terug te voeren is op zijn omgang met het product.

6. WETTELIJKE GARANTIE

De bepalingen betreffende onze vrijwillige levenslange garantie doen in geen geval afbreuk aan het wettelijke garantierecht van de klant, dat onafhankelijk van de andere bepalingen van dit garantiebeleid onder de volgende voorwaarden kan worden uitgeoefend:

 1. Volgens de wettelijke garantie kan de klant het in § 6. (3) genoemde recht uitoefenen in geval van materiële gebreken, die op het tijdstip van levering van de goederen bestaan of in ieder geval reeds bestonden, alsmede bij gebreken aan de titel. De verjaringstermijn voor garantieclaims bedraagt vierentwintig (24) maanden en begint bij materiële gebreken met de feitelijke ontvangst van de goederen door de klant. Voor eigendomsgebreken is de dag waarop de klant kennis neemt van het gebrek doorslaggevend.

 2. De wettelijke garantierechten van de klant worden uitgeoefend jegens de erkende Swandoo-dealer bij wie het product is gekocht en niet rechtstreeks jegens Swandoo.

 3. In de eerste zes (6) maanden wordt ervan uitgegaan dat de goederen op dat moment al defect waren. Voor gebreken is de dag waarop de klant kennis neemt van het gebrek bepalend. In de eerste zes (6) maanden wordt aangenomen dat de goederen op dat moment al gebrekkig waren.

 4. Afhankelijk van de aard en de ernst van het gebrek kan de klant kiezen of het gebrek moet worden hersteld (verbetering) of dat de betrokken goederen moeten worden vervangen (omruiling). Een ontbinding van de overeenkomst (of prijsvermindering) is alleen mogelijk in het kader van de wettelijke voorschriften, met name wanneer aan het verzoek van de klant niet binnen een redelijke termijn wordt voldaan, of wanneer verbetering of vervanging niet mogelijk is.

7. SLOTBEPALINGEN

 1. Op dit garantiebeleid is Oostenrijks recht van toepassing onder uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De wettelijke bepalingen die de rechtskeuze beperken met betrekking tot natuurlijke personen voor wie de aankoop van onze producten niet kan worden toegeschreven aan hun professionele of commerciële activiteit (consumenten) blijven echter onaangetast. In het bijzonder zal de klant met een garantieclaim onder deze Garantiepolis ongeacht de rechtskeuze in overeenstemming zijn met Art. 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 593/2008 (Rome I-verordening) het recht zich te beroepen op de dwingende bescherming van het recht dat zonder deze keuze van toepassing zou zijn.

 2. Eventuele geschillen die direct of indirect uit dit garantiebeleid voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Wenen. Consumenten in de zin van § 7. (1) hebben eveneens de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de bevoegde rechtbank in het land waar zij wonen. Wij verzoeken u echter bij eventuele problemen eerst contact met ons op te nemen om een minnelijke schikking te zoeken.

 3. Dit garantiebeleid geldt uitsluitend in de versie die bestond op het moment van aankoop van het betreffende product [zie ook § 2. (3)]. Swandoo behoudt zich het recht voor om dit Garantiebeleid te allen tijde in geringe mate of in zijn geheel te wijzigen. Een dergelijke wijziging heeft in geen geval gevolgen voor reeds aangeschafte producten. Daarom ontvangt de klant bij elke aankoop een exemplaar van dit Garantiebeleid in de geldige versie, hetzij per e-mail, hetzij persoonlijk overhandigd.

8. GARANTIEGEVER; CONTACTGEGEVENS

De vrijwillige levenslange garantie wordt verstrekt door Swandoo GmbH en kan worden geclaimd volgens de procedure beschreven in § 4. Stuur de nodige verzoeken in dat kader naar het volgende contactadres:

Swandoo GmbH
Nördliche Münchner Straße 47
82031 Grünwald
Duitsland
Email: hello@swandoo.com

Als u vragen of zorgen heeft over een specifiek product van ons, de gebruikershandleiding of dit garantiebeleid, neem dan contact met ons op voordat u het product gebruikt. We kijken ernaar uit van u te horen.

Met hartelijke groeten uit Wenen,
Uw Swandoo Team.

Abonneer je op onze newsletter en blijf in contact met ons!

Always with you

Swandoo GmbH © 2023
Landstrasser Hauptstrasse 71/101
1030 Vienna
Austria